Vi söker en trio för att ta trippla kliv 👉 Head of Sales 👉 Head of Marketing 👉 Head of Customer Success Klicka här
Close Notice

Allmänna bestämmelser

Bilaga 1, Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA)

Bilaga 1.1, Instruktion för behandling av personuppgifter

1 TJÄNSTERNA

1.1 Mainter AB har utvecklat tjänsterna, Mainter Desktop, Mainter for iOS och Mainter for Android (nedan gemensamt ”Tjänsterna”).

1.2 Den eller de av Kunden beställda Tjänsterna framgår av kundavtalet (nedan ”Kundavtalet”) mellan Mainter AB och Kunden (nedan ”Part” eller gemensamt ”Parterna”). Mellan Parterna ska för Tjänsterna dessa allmänna bestämmelser gälla.

1.3 Till dessa allmänna bestämmelser bifogas ett personuppgiftsbiträdesavtal (nedan ”PUBA”) som ska gälla mellan Parterna, se bilaga 1. Kundavtalet, de allmänna bestämmelserna och PUBA benämns nedan gemensamt för ”Avtalet”.

1.4 Vid bristande överensstämmelse mellan Kundavtalet, dessa allmänna bestämmelser samt PUBA ska de äga företräde framför varandra i följande ordning:

(1) Kundavtalet
(2) PUBA
(3) De allmänna bestämmelserna

1.5 Fysisk person som ingått Avtalet för Kundens räkning garanterar att hen har befogenhet att ingå Avtalet för Kundens räkning och svarar för att hålla Mainter AB skadeslöst för den skada som bolaget i annat fall lider.

2 ANVÄNDANDE AV TJÄNSTERNA

2.1 Under förutsättning att Kunden till fullo följer bestämmelserna i Avtalet och såvida inget annat anges i Avtalet ger Mainter AB Kunden en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda Tjänsterna för eget bruk.

2.2 Med undantag för vad som anges i punkten 16.1 äger Kunden inte rätt att till annan överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Avtalet.

3 DRIFT, FEL OCH FELAVHJÄLPNING

3.1 Mainter AB ansvarar för att den information som Kunden genom sitt användande av Tjänsterna överför till Mainter AB säkerhetskopieras dagligen.

3.2 Tjänsterna tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Mainter AB garanterar emellertid inte att Tjänsterna och mainter.com (nedan ”Hemsidan”) är fria från fel eller avbrott under ovanstående tid. Då Tjänsterna är webbaserade är Kunden införstådd med att tillfälliga avbrott och fördröjningar på Internet inte utgör ett fel eller avbrott i Tjänsterna. Mainter AB har ingen skyldighet att åtgärda fel eller avbrott som ligger utanför Mainter AB:s kontroll som bolaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder bolaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit som t.ex. (men inte begränsat till) fel, brist eller avbrott vad gäller Kundens hårdvara, mjukvara eller Internetuppkoppling. Mainter AB har inte heller någon skyldighet att åtgärda fel eller avbrott om detta hindras på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll som t.ex, men inte begränsat till, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, konflikt på arbetsmarknad, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Mainter AB samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsterna på grund av sådan omständighet som härvidlag avses.

3.3 Tjänsterna kan från tid till annan tas ur bruk för att åtgärder (nedan ”Åtgärd”) som t.ex, men inte begränsat till, underhåll, service och uppdatering ska kunna vidtas. Mainter AB förbehåller sig rätten att göra avbrott i tillhandahållandet av Tjänsterna för att vidta sådan Åtgärd. Sådana avbrott ska i möjligaste mån inplaneras på tider när användandet av Tjänsterna normalt sett är lågt. Vid Åtgärd av mer omfattande karaktär ska Mainter AB informera Kunden minst sju (7) dagar i förväg. Med omfattande karaktär avses Åtgärd som innebär att avbrottet i tillhandahållandet av Tjänsterna överstiger en (1) timme.

3.4 Föreligger fel som Mainter AB ansvarar för gäller följande.
Fel eller avbrott i Tjänsterna som Mainter AB enligt Avtalet svarar för ska avhjälpas utan kostnad för Kunden. Med ”fel eller avbrott i Tjänsterna” avses i detta Avtal att Tjänsterna inte fungerar på avsett sätt eller inte är tillgängliga.

Felavhjälpning sker helgfria vardagar mellan kl 08.00 och 16.00 (svensk tid) (nedan ”Kontorstid”). Mainter AB åtar sig att påbörja avhjälpandet av felet inom fyrtioåtta (48) timmar efter det att felanmälan kommit bolaget tillhanda om det är fråga om ett enklare fel och inom fem (5) timmar efter det att felanmälan kommit Mainter AB tillhanda om det är fråga om ett allvarligare fel.

Om felanmälan kommer Mainter AB tillhanda utom Kontorstid börjar nyssnämnda frister att löpa först kl 08.00 den helgfria vardag som infaller närmast efter det att felanmälan kommit bolaget tillhanda. Med påbörjad felavhjälpning avses i detta Avtal att personal från Mainter AB aktivt arbetar med felavhjälpning. Om de respektive tidsfristerna för påbörjad felavhjälpning överskrids ska Kunden medges prisavdrag i proportion till felets omfattning.

3.5 Kunden är skyldig att vid felanmälan ange hur fel yttrar sig. Härutöver är Kunden, om den personal som arbetar med felavhjälpning så påkallar, skyldig att förevisa hur fel yttrar sig.

3.6 Under punkten 3.2 anges vilka fel som Mainter AB svarar för och avhjälper (enligt punkten 3.4). Efter överenskommelse mellan Parterna kan emellertid Mainter AB, i mån av tillgänglighet och kompetens, vara Kunden behjälplig med att avhjälpa fel som inte omfattas av Mainter AB:s felansvar enligt Avtalet. Om inte Parterna överenskommer om annat utförs sådant arbete på löpande räkning och ersättning utgår per timme enligt vad som följer av Mainter AB:s vid var tid gällande prislista för konsulttjänster.

3.7 Kunden får åberopa fel avseende Tjänsterna endast om denne lämnar Mainter AB meddelande om felet (felrapport) inom skälig tid efter det Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

3.8 All driftsrelaterad information kommuniceras via mainter.com

4 SUPPORT

4.1 Mainter AB åtar sig att under avtalstiden i skälig omfattning tillhandahålla fri support vad avser Tjänsterna. Med ”Support” avses i detta Avtal stöd för att Kunden ska kunna använda Tjänsterna på avsett sätt. Denna support tillhandahålls via e-mail (info@mainter.com) och telefon. Mainter AB:s support har öppet under Kontorstid.

4.2 Mainter AB tillhandahåller inte fri support avseende utrustning som Kunden ansvarar för t.ex, men inte begränsat till, Utrustning (definieras under punkten 5.4 nedan).

5 KUNDENS SKYLDIGHETER

5.1 Kunden åtar sig att, samt åtar sig tillse att Användarna (definieras under punkten 6.1),

(a) vid användning av Tjänsterna iaktta/r (i) bestämmelserna i detta Avtal, (ii) gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt (iii) Mainter AB:s vid var tid lämnade anvisningar för användningen av Tjänsterna;

(b) inte överför/a något material till Hemsidan och/eller Tjänsterna som kan innehålla virus, trojanska hästar eller någon annan kod (s.k. malware) som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Hemsidan och/eller Tjänsterna eller inkräkta på Annan Kunds användning av Hemsidan och/eller Tjänsterna. Med ”Annan Kund” avses annan Kund som genom avtal med Mainter AB nyttjar Tjänsten på motsvarande sätt som Kunden;

(c) inte vidta/r åtgärder som har till syfte att kringgå Mainter AB:s säkerhetssystem – t.ex. genom att använda Annan Kunds användarnamn och/eller lösenord eller lämna ut användarnamn och/eller lösenord till annan – eller försöka testa säkerheten på Hemsidan och/eller Tjänsterna utan att i förväg ha erhållit Mainter AB:s skriftliga samtycke;

(d) inte dekompilera/r (reverse engineer) Hemsidan och/eller Tjänsten;

(e) inte vidta/r åtgärder som har till syfte att bereda Kunden otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Hemsidan och/eller Tjänsterna; samt

(f) inte skaffa/r fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via Hemsidan och/eller via Tjänsterna.

5.2 Brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna i punkten 5.1 kan vara brottsligt och Mainter AB kan därför vid behov komma att involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

5.3 Kunden åtar sig vidare att, med de begränsningar som följer av punkten 10 nedan, hålla Mainter AB skadeslöst för all skada som bolaget åsamkas med anledning av Kundens eller Användares nyttjande av Tjänsterna i strid med Avtalet. Kunden åtar sig härutöver att, med de begränsningar som följer av punkten 10 nedan, hålla Mainter AB skadeslöst för krav riktade mot bolaget från tredje man på grund av Kundens eller Användares nyttjande av Tjänsterna i strid med Avtalet.

5.4 Såsom angetts under punkten 1.1 nås Tjänsterna genom uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling samt kommunikation erfordras t.ex. viss data- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang (nedan ”Utrustning”). Kunden ansvarar för sådan Utrustning och har att anskaffa den på egen bekostnad. De tekniska krav som från tid till annan uppställs på Kundens Utrustning finns tillgängliga under avdelningen ”Support” på Hemsidan. Mainter AB svarar inte för skada som drabbar Kunden till följd av fel eller brist i dennes Utrustning. Kunden är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsterna kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på Kundens utrustning. Detta för att Kunden ska kunna utnyttja de förbättringar som en uppgradering och/eller ändring innebär.

5.5 Kunden får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, skapa sekundära verk av eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Hemsidan och/eller innehållet i Tjänsterna utan att i förväg ha erhållit Mainter AB:s skriftliga samtycke.

6 ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

6.1 För att Kunden ska kunna använda Tjänsterna måste Kunden skapa ett användarkonto (nedan ”Användarkonto”) för respektive Användare. Med ”Användare” avses i detta Avtal Kundens personal, dvs. Kundens anställda, konsulter eller därmed jämförliga uppdragstagare. Vid skapandet av Användarkonto åligger det Kunden att tillhandahålla fullständiga korrekta användaruppgifter (nedan ”Användaruppgifterna”). Kunden väljer själv användarnamn och lösenord. Alla Användarkonton administreras av Kundens s.k. Administratör. Kundens Administratör har utökade rättigheter vid användningen av Tjänsten. Detta för att kunna administrera och underhålla Användarkonton samt tillse att användarnamn och lösenord väljs i enlighet med bestämmelserna under denna punkt 6.

6.2 Mainter AB kan inte kontrollera att det är Kunden som använder Tjänsterna utan endast att rätt användarnamn och lösenord angetts. Kunden åtar sig därför att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Om lösenordet likväl används av annan än Kunden, eller om Kunden bryter mot de under punkten 6.4 nedan angivna reglerna för lösenord, kan detta medföra att Mainter AB stänger av Kunden från att använda Tjänsterna. Om så sker ska emellertid Kunden underrättas om sådan avstängning.

6.3 Kunden åtar sig

(a) att välja ett lösenord som är svårt för andra än Kunden att avslöja. Lösenordet till Användarkontot får därför inte bestå av t.ex. hela eller delar av Kundens, eller Användares, namn och/eller organisations-/personnummer;

(b) att väl förvara eventuella noteringar om lösenordet till Användarkontot;

(c) att inte avslöja lösenordet för någon obehörig; samt

(d) att omedelbart ändra lösenordet till Användarkontot vid misstanke om att obehörig fått kännedom om lösenordet.

6.4 Om det finns anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet missbrukats av obehörig ska Kunden genast anmäla spärrning av eget användarnamn respektive lösenord till Mainter AB. Nämnda anmälan ska innehålla uppgifter om Kundens namn, avtalsnummer, användarnamn och lösenord samt uppgift om under vilken tidsperiod Kunden misstänker att användarnamnet och/eller lösenordet har missbrukats av obehörig. Kunden ansvarar för all skada som Mainter AB kan åsamkas till följd av att Kundens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar ska gälla till dess Kunden spärrat det aktuella Användarkontot.

7 PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

7.1 För användandet av Tjänsterna äger Mainter AB rätt att uppbära vederlag i enlighet med vad som framgår av Kundavtalet. Kunden åtar sig att till Mainter AB betala nämnt vederlag i enlighet med denna betalningsinformation. Fakturaavgift utgår för pappersfaktura men inte för PDF-faktura. Anmälan för att erhålla PDF-faktura görs här.

7.2 Om inte Parterna överenskommit om annat faktureras vederlaget kalenderårsvis i förskott, normalt med den sista helgfria vardagen i det närmast föregående kalenderåret som förfallodag. Eventuella engångsavgifter faktureras i efterskott. Betalning ska ske i svensk valuta och betalas till det Bankgirokonto som anges på respektive faktura. Betalning ska vara Mainter AB tillhanda senast på den förfallodag som anges på respektive faktura. Vid utebliven betalning gäller följande. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635). Vidare äger Mainter AB påföra Kunden vid var tid lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift samt därmed jämförlig avgift. Parterna är överens om att vid ränteberäkningen enligt detta Avtal ska referensräntan aldrig vara lägre än noll (zero floor).

7.3 Om Kunden anser att en faktura är felaktig ska Kunden meddela detta till Mainter AB inom skälig tid. Skälig tid ska, om inte särskilda skäl föreligger, anses vara inom sextio (60) dagar från det att fakturan kommit Kunden tillhanda. Om meddelande om felet inte är Mainter AB tillhanda inom föreskriven tid förfaller Kundens rätt att göra invändningar mot fakturan.

7.4 Kunden är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Mainter AB om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av bolaget.

8 AVSTÄNGNING AV TJÄNSTERNA

8.1 Mainter AB äger rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av Kunden från användning av Tjänsterna.

(a) om betalning för Tjänsterna inte är Mainter AB tillhanda på förfallodagen, eller

(b) om Kunden vid något tillfälle inte efterlever detta Avtal eller om Mainter AB på skälig grund antar att så är fallet.

8.2 Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet för Tjänsterna under avstängningstiden. Föreligger inte grund för uppsägning av Tjänsterna (se punkten 9) ska Mainter AB öppna Tjänsterna så snart Kundens avtalsstridiga agerande har upphört.

9 FÖRTIDA UPPHÖRANDE

9.1 Utöver vad som stadgas härom i andra delar av detta Avtal äger Mainter AB rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om betalning för Tjänsterna inte är Mainter AB tillhanda senast fjorton (14) dagar efter förfallodagen.

9.2 Utöver vad som stadgas härom i andra delar av detta Avtal äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande

(a) om Part i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom fjorton (14) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse kommit den andra Parten tillhanda, eller

(b) om Part (i) ställer in sina betalningar, (ii) fattar beslut om eller försätts i likvidation, (iii) ansöker om eller försätts i företagsrekonstruktion eller konkurs, eller (iv) om det annars skäligen kan befaras att Part har kommit på obestånd.

9.3 Uppsägning ska vara skriftlig och göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller denne borde ha vunnit kännedom om den.

9.4 Oavsett om Avtalet sägs upp eller inte, ska Part gottgöras skada som uppkommit genom den andra Partens avtalsbrott.

10 ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Part har med de begränsningar som anges nedan rätt till ersättning för direkt skada som den andra Parten, eller annan som den andra Parten svarar för, vid tillhandahållandet eller användandet av Tjänsterna genom vårdslöshet orsakat. Med direkt skada avses skäliga och verifierade merkostnader som Part orsakats. Part ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. utebliven vinst eller motsvarande i den andra Partens eller annans näringsverksamhet, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av Avtalet.

Mainter AB:s ansvar för skada är per år begränsat till summan av årsavgiften för Tjänsten. Vidare är Part befriat från ansvar för skada som orsakats av händelser utanför Parts kontroll som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom t.ex., men inte begränsat till, avbrott vad gäller Kundens Internetuppkoppling, fel i Kundens Utrustning som inte beror på Mainter AB, fel som beror på Part eller något förhållande på Parts sida, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, konflikt på arbetsmarknad, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Mainter AB samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsterna på grund av sådan omständighet som härvidlag avses.

10.2 Eventuella ersättningskrav mot Part ska framföras inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara tre (3) månader. Om Part inte framställt ersättningskrav mot den andra Parten inom föreskriven tid förfaller Parts rätt att göra kravet gällande.

11 AVTALETS UPPHÖRANDE M.M

11.1 I Kundavtalet anges när uppsägning senast måste vara den andra Parten tillhanda för att Avtalet ska upphöra att gälla vid den innevarande avtalsperiodens utgång. Denna tid kan variera mellan olika Avtal men understiger inte i något fall trettio (30) dagar. Kunden har således kännedom om att Avtalet kommer att upphöra i god tid före avtalsperiodens utgång. Därför åligger det Kunden att före avtalsperiodens utgång (och Avtalets upphörande) att de vill få tillgång till exporterad data i JSON format som Kunden genom sitt användande av Tjänsterna har överfört till Mainter AB (nedan ”Överförd Information”) till annan plats.

11.2 Om Mainter AB säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkten 9 ovan så åligger det bolaget att, under minst trettio (30) dagar från Avtalets upphörande, bereda Kunden möjlighet att exportera data i JSON format. Ovanstående skyldighet för Mainter AB är villkorad av att Kunden fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Mainter AB avseende Tjänsterna.

11.3 Om Mainter AB skulle försättas i konkurs, och Kunden avstår från att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkten 9.2 (b), så äger Kunden rätt att påkalla att denne, under minst trettio (30) dagar från Avtalets upphörande, bereds möjlighet att exportera data i JSON format. Denna skyldighet är emellertid villkorad av att Kunden intill tidpunkten för konkursen fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Mainter AB avseende Tjänsterna.

12 SEKRETESS

12.1 Parterna förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för utomstående avslöja Konfidentiell Information om den andra Parten som Part fått del av på grund av detta Avtal. Med ”Konfidentiell Information” avses i detta Avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

(a) Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot innehållet i detta Avtal,

(b) Upplysning, som Part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra Parten, och

(c) Upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under 12.1 (c) ovan har dock Part ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt detta Avtal.

12.2 Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Part inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information. Det åligger därvid Part att tillse att de anställda, konsulter och styrelseledamöter som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Part är enligt detta Avtal.

12.3 Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet ej kan påvisas.

12.4 Oaktat vad som angetts under punkterna 12.1 – 12.3 har Part rätt att avslöja Konfidentiell Information som Part enligt lag eller efter föreläggande av behörig domstol är skyldig att avslöja. Under pågående tvist vid behörig domstol har Part även rätt att beröra Konfidentiell Information vid samtal med vittnen samt att i övrigt hantera sådana uppgifter inom ramen för processen. Vidare har Part rätt att kommunicera Konfidentiell Information med sin advokat, revisor och andra professionella rådgivare som är bundna av tystnadsplikt.

13 VILLKORSÄNDRING

13.1 Mainter AB har alltid rätt att göra ändringar i eller tillägg till Avtalet (nedan gemensamt ”Ändringar”) (i) som är av ringa betydelse för Kunden, eller (ii) som är påkallade av ändring av lag eller annan författning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut. Sådan Ändring träder i kraft en (1) vecka efter det att meddelande om Ändringen har kommit Kunden tillhanda.

13.2 Härutöver äger Mainter AB rätt att höja priset för Tjänsterna om bolagets kostnader för att tillhandahålla Tjänsterna (i) ökar till följd av ändring i lag eller annan författning, myndighets beslut, ändrade skatter eller allmänna avgifter, eller (ii) ökar med mer än fem (5) procent till följd av valutaförändringar, ändrade avgifter till underleverantörer eller annan därmed jämförlig omständighet som medför att bolagets kostnader för att tillhandahålla Tjänsterna ökar. Sådan prishöjning träder i kraft tre (3) månader efter det att meddelande om prishöjningen har kommit Kunden tillhanda. Kunden äger rätt att, senast en (1) månad före det att prishöjningen träder i kraft, säga upp Avtalet till upphörande till den dag då prishöjningen träder i kraft. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet senast en (1) månad före det att prishöjningen träder i kraft ska Kunden anses ha accepterat prishöjningen.

13.3 Utöver vad som följer av punkterna 13.1 och 13.2 äger Mainter AB rätt att göra Ändringar om bolaget blir uppköpt av, köper upp eller går samman med annat bolag. Sådan Ändring träder i kraft tre (3) månader efter det att meddelande om Ändringen har kommit Kunden tillhanda. Vid sådan Ändring äger Kunden rätt att, senast en (1) månad före det att Ändringen träder i kraft, säga upp Avtalet till upphörande till den dag då Ändringen träder i kraft. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet senast en (1) månad före det att ändringen träder i kraft ska Kunden anses ha accepterat Ändringen.

14 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

14.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Hemsidan och/eller Tjänsterna är Mainter AB:s egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken bolaget samarbetar och får inte användas av Kunden utöver vad som krävs för Tjänsternas användande enligt Avtalet.

14.2 I rättsförhållandet mellan Parterna innehar Kunden samtliga rättigheter till Överförd Information. Mainter AB äger endast rätt att använda Överförd Information i den utsträckning som är nödvändig för att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal.

14.3 Mainter AB garanterar att Tjänsterna inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Mainter AB om framförda krav från tredje man angående intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Kundens användande av Tjänsterna. Vid ett påstående om intrång för vilket Mainter AB ansvarar ska bolaget på egen bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) byta ut omtvistad del av Tjänsterna.

14.4 Kunden garanterar att Överförd Information inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Mainter AB ska utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden om framförda krav från tredje man angående intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Överförd Information. Vid ett påstående om intrång för vilket Kunden ansvarar ska Kunden på egen bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) ta bort omtvistad del av Överförd Information.

14.5 Part åtar sig att ersätta den andra Parten för de ersättningar och skadestånd som den andra Parten genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet för vilket Part ansvarar. Utöver ersättning för belopp som den andra Parten tvingats utge till tredje man äger den andra Parten inte rätt till ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel.

15 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

15.1 Mainter AB samlar in personuppgifter från Kundens kontaktperson i samband med att Parterna ingår Avtalet. Dessa personuppgifter behandlas av Mainter AB i syfte att fullgöra Avtalet gentemot Kunden. Närmare information kring behandlingen av personuppgifterna återfinns i Data- och Säkerhetspolicy som finns att inhämta på Hemsidan.

15.2 Mainter AB behandlar därtill personuppgifter för Kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. De personuppgifter som behandlas är:

(a) de personuppgifter som Kundens kontaktperson(er) lämnat under (i) de förhandlingar som föregick Avtalet, (ii) vid ingåendet av Avtalet, samt (iii) under avtalstiden;

(b) de Användaruppgifter som lämnas i samband med skapandet av Användarkonto;

(c) de personuppgifter som Kunden eller Användare lämnar i samband med fel- och supportärenden och i samband med eventuella fortsatta kontakter med anledning av sådana ärenden; samt

(d) de personuppgifter som Kunden behandlar i samband med användandet av Tjänsterna.

Uppgifterna under punkten 15.2 ovan benämns nedan gemensamt ”Personuppgifterna”.

15.3 Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att all behandling av Personuppgifterna äger rum i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

15.4 Personuppgifterna samlas in på Kundens begäran och behandling av Personuppgifterna sker i syfte (i) att Mainter AB ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, (ii) att Mainter AB ska kunna tillvarata sina rättigheter samt fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet, samt (iii) att Mainter AB ska kunna vidta marknadsföringsåtgärder. Med ”marknadsföringsåtgärder” avses i Avtalet att till Kundens kontaktpersoner kommunicera exempelvis nyhetsbrev, specialerbjudanden, information om nya funktioner i Tjänsterna samt information om nya produkter och tjänster som Mainter AB tillhandahåller.

15.5 För utförandet av Tjänsterna kan Personuppgifterna komma att lämnas ut till tredje man.

15.6 Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Mainter AB ska kunna fullgöra bolagets förpliktelser enligt Avtalet. Mainter AB åtar sig att utföra behandlingen av Personuppgifterna i enlighet med PUBA, se bilaga 1.

16 MEDDELANDEN

16.1 Uppsägning eller andra meddelanden enligt detta Avtal (nedan ”Meddelande”) ska vara skriftliga och översändas per e-mail. Meddelanden till Mainter AB ska skickas till info@mainter.com. Meddelanden till Kunden ska skickas till den e-mailadress som följer av de lämnade kunduppgifterna. Ett Meddelande ska anses ha kommit mottagande Part tillhanda fem (5) dagar efter det att Meddelandet skickades (om Meddelandet inte de facto mottagits tidigare).

17 ÖVRIGT

17.1 Kund får endast överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet om Mainter AB medger detta. Både överlåtelsen och medgivandet ska ske skriftligen. Vid en eventuell överlåtelse är den frånträdande Kunden inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar för dessa. Vidare är den tillträdande Kunden inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. För dessa svarar den frånträdande Kunden. Eventuell avgift som den frånträdande Kunden erlagt avseende tid efter överlåtelsetidpunkten återbetalas inte och avräknas heller inte på de avgifter som den tillträdande Kunden har att erlägga till Mainter AB för tiden efter överlåtelsetidpunkten. Mainter AB äger rätt att till annan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet vid omstrukturering av den koncern i vilken Mainter AB ingår eller vid överlåtelse av den av bolaget bedrivna verksamheten.

17.2 Om någon bestämmelse i detta Avtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som Parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

17.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts således av innehållet häri.

17.4 Ändring eller tillägg till detta avtal ska (med de undantag som följer av punkten 13) för att vara gällande upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna.

18 TVIST

18.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

18.2 Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning, så och annan tvist som har sin upprinnelse i detta Avtal, ska alltid inledningsvis söka lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Har Parterna inte inom en tid av trettio (30) dagar från Parts påkallande av förhandling kommit överens om en lösning av tvisten, får tvisten inte hänskjutas till domstol utan ska, med uteslutande av varje annat forum, slutligen avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (nedan ”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän.

18.2 Skiljeförfarandets säte ska vara Skellefteå, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

18.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan i förväg inhämtat skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.

Bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal

1 INLEDNING

1.1 Detta PUBA gäller mellan Parterna för de Personuppgifter som Mainter AB behandlar för Kundens räkning.

2 DEFINITIONER

2.1 De i Avtalet definierade termerna ska i detta PUBA ha samma betydelse som i Avtalet (om inte annat uttryckligen anges). I detta PUBA ska nedan angivna termer ha följande betydelse.

Behandla En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
Instruktion Kundens instruktion för behandling av personuppgifter, se bilaga 1.1 till detta PUBA.
Området De länder som ingår i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) samt Schweiz, dvs. samtliga EU-länder; Island, Lichtenstein och Norge; samt Schweiz.
Personuppgifter Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
PUBA Detta personuppgiftsbiträdesavtal samt ändringar och tillägg som vidtagits i enlighet med bestämmelserna i Avtalet.
Registrerad En fysisk person som en Personuppgift avser.
Underbiträde Den som anlitats av Mainter AB för att såsom personuppgiftsunderbiträde till Mainter AB Behandla Personuppgifter för Mainter AB räkning.

 

3 BAKGRUND

3.1 Dataskyddsförordningen uppställer krav på att ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en part ska Behandla Personuppgifter för annan parts räkning.

3.2 Då Avtalet kan komma att innebära att Mainter AB Behandlar Personuppgifter för Kundens räkning har Parterna ingått detta PUBA för att reglera omfattningen och den närmare utformningen av Behandlingen.

4 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

4.1 Mainter AB ska vid Behandling av Personuppgifter under Avtalet tillse att sådan Behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lag eller föreskrifter gällande Behandling av Personuppgifter samt acceptera ändringar eller tillägg till Avtalet som krävs för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen eller annan tillämplig lag gällande Behandling av Personuppgifter.

4.2 Mainter AB och den eller de personer som arbetar under Mainter AB:s ledning får bara Behandla Personuppgifter i enlighet med den Instruktion som bifogas till detta PUBA eller annan instruktion som från tid till annan lämnas av Kunden. Föremålet för Behandling av Personuppgifter, Behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av Personuppgifter och kategorier av registrerade framgår av innehållet i Avtalet samt Instruktionen.

4.3 Mainter AB får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion från Kunden. Detta gäller emellertid inte om Mainter AB är skyldig därtill enligt lag eller efter föreläggande av myndighet eller behörig domstol.

4.4 Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet, har Mainter AB inte rätt att vidta åtgärder avseende Personuppgifter som Mainter AB erhåller från Kunden (i) för andra ändamål än för att uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet, eller (ii) på annat sätt än i enlighet med Instruktion från Kunden.

4.5 Mainter AB ska, med beaktande av Behandlingens art, assistera Kunden genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Kunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III i Dataskyddsförordningen.

4.6 Kunden är ansvarig för att all Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Kunden ska säkerställa att Mainter AB har erforderliga och fullständiga instruktioner om hur bolaget ska fullfölja sitt uppdrag. Om Mainter AB saknar instruktioner som Mainter AB bedömer är nödvändiga för att genomföra uppdrag som erhållits från Kunden ska Mainter AB utan dröjsmål informera Kunden. Kunden ska utan dröjsmål lämna instruktioner. Vidare ska Mainter AB utan dröjsmål meddela Kunden om Instruktion strider mot Dataskyddsförordningen eller annan tillämplig lag gällande behandling av personuppgifter.

4.7 För det fall en Registrerad, Datainspektionen eller annan behörig tredje man begär information från Mainter AB som rör Behandling av Personuppgifter ska Mainter AB hänvisa till Kunden.

4.8 Mainter AB ska utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter. Mainter AB har inte rätt att företräda Kunden gentemot Datainspektionen, om inte Parterna separat avtalar därom.

5 INFORMATIONSSÄKERHET

5.1 Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska Mainter AB vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt,

(a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter;

(b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna;

(c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident; samt

(d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

5.2 Mainter AB ska skydda Personuppgifterna som Behandlas mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

5.3 Mainter AB ska bistå Kunden så att Kunden kan fullgöra sina skyldigheter avseende dataskydd och konsekvensbedömningar av detsamma. Vidare ska Mainter AB, så långt det är möjligt, bistå Kunden genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Kunden kan fullgöra sina skyldigheter att svara på begäran från Registrerad om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med avsnitt 3 i Dataskyddsförordningen.

6 PERSONUPPGIFTSINCIDENT

6.1 Mainter AB ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att bistå Kunden med att fullgöra sina skyldigheter att anmäla personuppgiftsincident till behörig tillsynsmyndighet samt, om så krävs enligt Dataskyddsförordningen, till den Registrerade. Vid uppkomsten av en personuppgiftsincident ska Mainter AB utan oskäligt dröjsmål efter personuppgiftsincidenten meddela Kunden därom.

6.2 Meddelande om personuppgiftsincident ska i vart fall innehålla

(a) en beskrivning av personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och de ungefärligt antal Registrerade som berörs av personuppgiftsincidenten;

(b) namnet på och kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet eller andra kontaktuppgifter där mer information om personuppgiftsincidenten kan erhållas;

(c) en beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten; samt

(d) en beskrivning av de åtgärder som Mainter AB har vidtagit alternativt föreslagit att vidta för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

6.3 Om Kunden så begär ska Mainter AB bistå Kunden vid kommunikationen av personuppgiftsincident till Registrerad.

7 UNDERBITRÄDE

7.1 Mainter AB har rätt att fritt anlita Underbiträde. Om Underbiträde utses ska Mainter AB träffa ett personuppgiftsbiträdesavtal med Underbiträdet som motsvarar bestämmelserna i detta PUBA och som i övrigt överensstämmer med Dataskyddsförordningen.

7.2 Kunden ska alltid ha kunskap om vilka Underbiträden som kan komma att ta del av Personuppgifterna. Mainter AB ska följaktligen informera Kunden vid bruk av Underbiträde samt vid ändring av Underbiträde.

7.3 Mainter AB ansvarar för Underbiträdes arbete som för sitt eget och medför ingen förändring av den ansvarsfördelning som gäller mellan Parterna enligt detta PUBA. Mainter AB har vidare en skyldighet att vid användande av Underbiträde tillse att sådant Underbiträde följer bestämmelserna i detta PUBA, inklusive men inte begränsat till bestämmelserna om Informationssäkerhet under punkten 5 ovan, samt att Behandlingen av Personuppgifter av sådant Underbiträde i övrigt sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

8 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR OMRÅDET

8.1 Mainter AB får inte utan den Personuppgiftsansvariges i förväg inhämtade skriftliga samtycke förflytta, förvara eller på annat sätt Behandla Personuppgifter tillhöriga Kunden utanför Området.

8.2 Om Kunden gett sitt samtycke till överföringen av Personuppgifter till land utanför Området åtar sig Mainter AB att säkerställa laglig grund för sådan överföring t.ex. genom att, på uppdrag av Kunden, ingå sådana standardklausuler, som tagits fram av EU-kommissionen för överföring av Personuppgifter till tredje land, med Underbiträdet.

8.3 Kunden kan när som helst ta tillbaka sådant samtycke som lämnats enligt denna punkten 8. Mainter AB ska efter att samtycke tagits tillbaka omedelbart upphöra med överföringen av Personuppgifter, samt vid förfrågan skriftligen intyga att detta upphört.

9 SEKRETESS

9.1 Mainter AB förbinder sig att inte till tredje man, förutom till Underbiträde som utsetts i enlighet med bestämmelserna i detta PUBA, lämna ut eller på annat sätt avslöja information om Behandling av Personuppgifter som omfattas av detta PUBA.

9.2 Mainter AB förbinder sig härmed att tillse att endast de personer som arbetar under dennes ledning som har ett behov av att få tillgång till Personuppgifterna för fullföljandet av Mainter AB:s skyldigheter under detta PUBA, ges tillgång till Personuppgifterna. Mainter AB ska säkerställa att sådana personer är bundna av sekretess i (åtminstone) samma utsträckning som Mainter AB enligt i detta PUBA.

9.3 Om Underbiträde utses åligger det Mainter AB att tillse att Underbiträde är bundna av sekretess i (åtminstone) samma utsträckning som Mainter AB enligt i detta PUBA.

9.4 Mainter AB äger inte rätt att nyttja sådan information om Behandling av Personuppgifter för andra ändamål än vad som uttryckligen följer av detta PUBA.

9.5 För information som omfattas av detta sekretessåtagande gäller även punkten 12 (Sekretess) i allmänna bestämmelser.

10 ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Mainter AB ska i förhållande till Kunden ansvara för direkt skada, med de begränsningar som följer av punkten 10 (Ansvarsbegränsning) i allmänna bestämmelser, uppkommen till följd av behandling av personuppgifter endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen som specifikt riktar sig till Mainter AB eller agerat utanför eller i strid med detta PUBA eller i övrigt i strid med Instruktion.

10.2 Mainter AB ska undgå ansvar enligt ovan om bolaget visar att det inte på något sätt är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

10.3 Kunden åtar sig att ersätta Mainter AB för de ersättningar, skadestånd eller motsvarande som Kunden – genom förlikning, dom eller motsvarande – åläggs att erlägga, under förutsättning att anspråket har sin grund i Kundens bristfälliga eller felaktiga Instruktioner till Mainter AB.

10.4 Parterna är emellertid medvetna om att ansvarsbegränsningen enligt punkten 10.1 inte gäller (i) om tillsynsmyndighet eller domstol utdömer administrativ avgift gentemot någon av Parterna, (ii) Part har regressrätt gentemot den andra Parten i anledning av att Part fått erlägga administrativ avgift eller skadestånd som rätteligen (eller genom solidariskt ansvar) skulle ålagts den andra Parten, eller (iii) vid skadeståndstalan från Registrerad.

11 INSPEKTION

11.1 Kunden har rätt att på egen bekostnad själv eller genom tredje man kontrollera att Mainter AB följer detta PUBA. Mainter AB ska lämna Kunden den assistans som behövs vid sådan kontroll. Om Kunden anser att Mainter AB brister i något avseende vad gäller Behandlingen av Personuppgifter ska Mainter AB omedelbart efterfölja de eventuella instruktioner som Kunden ger för att Mainter AB ska uppfylla sina åtaganden enligt detta PUBA.

12 ERSÄTTNING

12.1 Någon särskild ersättning för Mainter ABs Behandling av Personuppgifter enligt detta Avtal ska inte utgå.

13 AVTALSTID

13.1 Detta PUBA gäller under avtalstiden.

14 ÅTGÄRDER VID UPPHÖRANDE

14.1 Efter det att behandlingen på Kundens vägnar har avslutats, ska Mainter AB återlämna eller radera Personuppgifterna, i enlighet med Kundens instruktion därom, såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt lag som Mainter AB omfattas av. Om Personuppgifterna ska återlämnas ska det ske utan onödigt dröjsmål och i ett allmänt och läsbart elektroniskt format.

Bilaga 1.1 – Instruktion för behandling av personuppgifter

Syftet med denna bilaga 1.1 är att beskriva den Behandling av Personuppgifter som Mainter AB genomför för Kundens räkning. Definierade termer som används i denna bilaga ska ha samma betydelse som i Avtalet.

SYFTET MED BEHANDLINGEN

Föremålet för Mainter AB:s Behandling av Personuppgifter för Kundens räkning är att tillhandahålla Tjänsterna som Mainter AB erbjuder under Kundavtalet. För att kunna använda Tjänsterna behöver en Användare registreras. Vid registreringen av en Användare måste minst följande tre uppgifter anges: namn, e-postadress och mobilnummer. Syftet med att registrera dessa uppgifter är att Mainter AB skall kunna identifiera användaren och erbjuda säker inloggning med hjälp av mobilnummer. När det gäller den ansvarige personen hos Kunden som omnämns i Kundavtalet så lagras dessa tre uppgifter även i Mainter AB:s affärssystem. Mainter AB behandlar också sådana Personuppgifter som Kunden och Användare från tid till annan själv tillför genom att använda Tjänsterna, exempelvis när ett dokument laddas upp i Tjänsterna.

Mainter AB behandlar personuppgifter i följande syfte:

(a) Tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden; och

(b) Tillhandahållande av support och felavhjälpning avseende Tjänsterna.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Följande kategorier av personuppgifter kommer att behandlas:

(a) E-postadress, namn och mobiltelefonnummer avseende Användare; och

(b) Andra Personuppgifter som Kunden och Användare tillför Tjänsterna genom Överförd Information.

KATEGORIER AV REGISTRERADE

De Personuppgifter som Behandlas berör följande kategorier av Registrerade:

(a) Kundens anställda och representanter (inklusive Kundens konsulter);

(b) Andra personer som av Kunden har utsetts till Användare av Tjänsterna; och

c) Andra personer för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter enligt lag eller avtal.

ÅTGÄRDER INOM RAMEN FÖR BEHANDLING

Mainter AB lagrar information om Användare för varje Kund för att möjliggöra användandet av tjänsterna och sparar information om Kundens ansvarige person i Kundavtalet för kontakt i avtalsfrågor. Dokument och annan Överförd Information som av Kunderna tillförts Tjänsterna lagras i Mainter AB:s system för ändamålet att tillhandahålla Tjänsterna till Kunden.

LOKALISERING

All data är lokaliserade till Amazon och deras tjänster för lagring och behandling av data. Lokaliserade i Frankfurt, Tyskland.